Wettelijke informatie

Camping du lac de Saint Point
SARL LA SEBAYAN

Adres: Lac de Saint Point Lamartine, 71520 - Saint-Point
Tel: 06 62 02 17 53
Mail: contact@campingdulacbourgogne.com
SIRET: 84821948100019
RCS: Macon B 848 219 481
BTW : FR31848219481
Kapitaal : 8 000,00 EURO

De website wordt gehost door het bedrijf Niwanet.

FRANCECOM, Web Agency
2, Boulevard Jean Moulin 44100 NANTES
Tel: 02 51 80 88 88
Fax: 02 51 80 88 87
Web: www.francecom.fr
RCS : Nantes B 410 557 151
SIRET : 41055715100033

Het raadplegen van de website is onderworpen aan de volledige aanvaarding en naleving door de internetgebruikers van de volgende gebruiksvoorwaarden.

De internetgebruiker verbindt zich ertoe de informatie op de site voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden te gebruiken. In geval van niet-naleving van de bepalingen van dit Handvest door de internetgebruiker kan deze burgerlijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld.

Inhoud van de site

De site wordt beheerd door het bedrijf Camping du lac de Saint Point .

De site presenteert de activiteiten van het bedrijf Camping du lac de Saint Point .

Intellectueel eigendom

De Site vormt een werk waarvan Francecom de auteur is in de zin van de artikelen L111.1 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

In het algemeen zijn de gegevens, programma’s, muzikale voorbeelden, teksten, informatie, logo’s, visuele identiteiten, afbeeldingen, al dan niet geanimeerd, en hun opmaak die op de Site verschijnen, eigendom van Francecom (met uitzondering van foto’s van het bedrijf. Camping du lac de Saint Point en teksten geschreven door het bedrijf Camping du lac de Saint Point) en worden derhalve beschermd door de bepalingen van de wet op de intellectuele eigendom.

Elke internetgebruiker verbindt zich ertoe deze niet te gebruiken en niemand toe te staan deze inhoud voor illegale doeleinden te gebruiken.

Elke weergave of reproductie, geheel of gedeeltelijk, permanent of tijdelijk, op een computer- en/of papieren drager, en met welk middel dan ook (met name door framing*), van een van de elementen van de Site of te koop aangeboden diensten, zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van Francecom is verboden, en vormt een daad van namaak, die kan leiden tot civiele en/of strafrechtelijke sancties. Alleen kopieën op papier zijn toegestaan voor privé-kopieën voor het exclusieve gebruik van de kopieerder in de zin van artikel L122-5 2° van het wetboek van intellectuele eigendom.

Geen enkele hypertext link naar de Site mag worden geïnstalleerd zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van Francecom.

*De handeling waarbij de inhoud van pagina’s op een website wordt overgenomen en door middel van een hyperlink naar de eigen website wordt overgebracht, zodat het lijkt alsof de inhoud van die pagina’s van jezelf is.

Foto’s

Foto’s zijn niet contractueel.
Etienne Ramousse

Verantwoordelijkheid

Het bedrijf Camping du lac de Saint Point wijst alle verantwoordelijkheid af voor eventuele storingen op de site die leiden tot verlies van gegevens of onbeschikbaarheid van de op de site geproduceerde informatie.

De op de website gepresenteerde elementen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en worden de internetgebruikers ter beschikking gesteld zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie.

De aanwezigheid van hyperlinks op de website – ongeacht of de vennootschap daarvoor vooraf toestemming heeft gegeven of niet – schept geen solidaire aansprakelijkheid tussen de vennootschap en de eigenaars van de andere sites voor de inhoud van de sites waarnaar de gebruiker wordt doorverwezen. Camping du lac de Saint Point – creëert geen solidaire aansprakelijkheid tussen deze laatste en de eigenaars van de andere sites, wat betreft de inhoud van de sites waarop de internetgebruiker wordt doorgestuurd.

Het bedrijf Camping du lac de Saint Point kan de volledigheid en juistheid van de informatie op de website niet garanderen. Evenmin kan zij garanderen dat de site niet door een derde wordt gewijzigd (inbraak, virus).

Bovendien is de internetgebruiker als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat hij maakt van de inhoud van de website . Behalve in geval van grove nalatigheid van het bedrijf Camping du lac de Saint PointIndien de op de website verstrekte informatie wordt gebruikt voor een ander doel dan waarvoor zij bestemd is, is het bedrijf niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de op de website verstrekte informatie.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Alle op de website gepubliceerde informatie en het gebruik ervan zijn uitsluitend onderworpen aan het Franse recht. Alleen de rechtbanken binnen het rechtsgebied van het Hof van Beroep de Dijon zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de website .

CM2C
14 rue Saint Jean
75017 Parijs
https://cm2c.net
cm2c@cm2c.net

Algemene verkoopvoorwaarden

Op de website kunnen geen aankopen worden gedaan. De algemene verkoopvoorwaarden zijn beschikbaar in de rubriek Documenten om te downloaden, of op aanvraag op het adres contact@campingdulacbourgogne.com

Informatie over cookies op onze site

Gedetailleerde informatie over cookies en hoe ze op de site worden behandeld is hier beschikbaar: Cookiebeleid (EU)

Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u op de website van de CNIL: www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/

Informatie over het privacybeleid en het beheer van persoonsgegevens:

Gedetailleerde informatie over het privacybeleid en het beheer van persoonsgegevens